దీపావళి

దిబ్బూ, దిబ్బూ, దీపావళి మళ్ళీ వచ్చెను నాగుల చవితి" పండూగలు, భగవంతుని లీలలూ, భక్తి వాకఁమయములో, సూఫీ కవితలలో మేలిమి కాంతులీనాయి. ఆబాల గోపాలమునూ అలరించే "దీపావళి" హుషారు గొలిపే పండుగ. అందిబ్బూ, దిబ్బూ, దీపావళి మళ్ళీ వచ్చెను నాగుల చవితి" పండూగలు, భగవంతుని లీలలూ, భక్తి వాకఁమయములో, సూఫీ కవితలలో మేలిమి కాంతులీనాయి. ఆబాల గోపాలమునూ అలరించే "దీపావళి" హుషారు గొలిపే పండుగ. అందుకే, జాన పద గీతాలలో ఈ పబ్బము గుబాళించింది. 'దీపావళీ అంటే 'దీపాల వరుసలూ అని అర్ధము. ఈ పబ్బము నాడు, టపాసులు, బాణసంచాలు, మతాబాలు, సీమటపాసులు, చిచ్చుబుడ్లు , సరంజామాతో ఇలా అనేక రకాల వెలుగులతో "జగమంతా కాంతి మయము" గా చేసి తన పేరునకు సార్ధకత ను కలిగించుకున్నట్టి అపురూపమైన పండుగ. అందుకే, దదాపుగా ప్రపంచములో అన్ని దేశాలలోనూ ఈ పండుగ ఆచరించ బడుతూన్నది. ఆ యా దేశాలలో దీపావళి విభిన్నమైన నామ ధేయములతో ఉన్నది.
గౌతమ బుధ్ధుని అవతరణ సందర్భము గా .......
బర్మా(మియన్మార్) లో నవంబరు లో ...." తంగీజు"
వరుసగా,...... ఐదు రోజులు ... బీహారు రాష్ట్ర వాసులు, నేపాల్ దేశీయులు
జపాను దేశములో...." తోరా నగీషి" ..... పర్వ దినమును చేసు కుంటారు. జపనీయులు మొదటి రోజున దీపాల వేడుకను జరుపుకుంటారు. మర్నాడు బంధు,మిత్రులను కలుస్తారు. మూడవ రోజునాడు " బోటు షికార్లు చేస్తూ" ఆనందముగా గడుపుతారు.
నవంబరు 5 వ తేదీన ...... ఇంగ్లండు లో...."గై ఫాల్సు డే".....
ఫ్రెంచి విప్లవము.... ఫ్రాన్సు దేశములో, ఫ్రెంచి వారు దేదీప్య మానముగా తమ స్వాతంత్ర్య దినమునే వేడుకగా చేసుకుంటారు.
జూలై 4 వ తేదీ..... అమెరికాలో అద్భుతమైన బాణసంచాల వేదుకలు జరుగుతాయి. ఎందుకంటే, జూలై 4 ననే, అమెరికా, 13 రాష్ట్రాల కూటమి గా ఏర్పడెను,గనుక!!!!!
ఇజ్రాయెల్ లో...21 శతాబ్దముల క్రితము, " మోకాబిన్స్" అనే గాయకులు స్వాతంత్ర్య సమరం చేసారు. జ్వాలకు విముక్తిని కలిగించిన రోజుగ, ఇజ్రాయిలీలు వేదుకలు జరుపుకుంటారు. విభిన్న నామాలు.... పండుగ పేరు ఏదైనా ఎల్లరి ఉల్లములకు ఉల్లాసాన్ని కలిగించే ఈ పండగ , కడు వేడుకయే!!!దుకే, జాన పద గీతాలలో ఈ పబ్బము గుబాళించింది. 'దీపావళీ అంటే 'దీపాల వరుసలూ అని అర్ధము. ఈ పబ్బము నాడు, టపాసులు, బాణసంచాలు, మతాబాలు, సీమటపాసులు, చిచ్చుబుడ్లు , సరంజామాతో ఇలా అనేక రకాల వెలుగులతో "జగమంతా కాంతి మయము" గా చేసి తన పేరునకు సార్ధకత ను కలిగించుకున్నట్టి అపురూపమైన పండుగ. అందుకే, దదాపుగా ప్రపంచములో అన్ని దేశాలలోనూ ఈ పండుగ ఆచరించ బడుతూన్నది. ఆ యా దేశాలలో దీపావళి విభిన్నమైన నామ ధేయములతో ఉన్నది.
గౌతమ బుధ్ధుని అవతరణ సందర్భము గా .......
బర్మా(మియన్మార్) లో నవంబరు లో ...." తంగీజు"
వరుసగా,...... ఐదు రోజులు ... బీహారు రాష్ట్ర వాసులు, నేపాల్ దేశీయులు
జపాను దేశములో...." తోరా నగీషి" ..... పర్వ దినమును చేసు కుంటారు. జపనీయులు మొదటి రోజున దీపాల వేడుకను జరుపుకుంటారు. మర్నాడు బంధు,మిత్రులను కలుస్తారు. మూడవ రోజునాడు " బోటు షికార్లు చేస్తూ" ఆనందముగా గడుపుతారు.
నవంబరు 5 వ తేదీన ...... ఇంగ్లండు లో...."గై ఫాల్సు డే".....
ఫ్రెంచి విప్లవము.... ఫ్రాన్సు దేశములో, ఫ్రెంచి వారు దేదీప్య మానముగా తమ స్వాతంత్ర్య దినమునే వేడుకగా చేసుకుంటారు.
జూలై 4 వ తేదీ..... అమెరికాలో అద్భుతమైన బాణసంచాల వేదుకలు జరుగుతాయి. ఎందుకంటే, జూలై 4 ననే, అమెరికా, 13 రాష్ట్రాల కూటమి గా ఏర్పడెను,గనుక!!!!!
ఇజ్రాయెల్ లో...21 శతాబ్దముల క్రితము, " మోకాబిన్స్" అనే గాయకులు స్వాతంత్ర్య సమరం చేసారు. జ్వాలకు విముక్తిని కలిగించిన రోజుగ, ఇజ్రాయిలీలు వేదుకలు జరుపుకుంటారు. విభిన్న నామాలు.... పండుగ పేరు ఏదైనా ఎల్లరి ఉల్లములకు ఉల్లాసాన్ని కలిగించే ఈ పండగ , కడు వేడుకయే!!!

0 Comments:

Post a Comment