जल पक्सुलू :::::

జలములలో విహంగముల విహారములు ::::::
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1) వరాహ మిహిరుడు " నదులలో ,సరస్సులలో , దీర్ఘికలలో
'హంసాది పక్షులు సదా ఉండుట శుభ ప్రదము.' అని
నుడివెను.
2) "స్యందికా నది ' నెమలి, హంస మున్నగు పక్షులతో కళ కళ లాడుచున్నది."
అని వాల్మీకి 'శ్రీమద్రామాయణము 'నందు వర్ణించెను।
3)'పారిజాతాపహరణము 'లో ,'తామ్ర పర్ణీ నదీ ' జలములతో చెమ్మగిల్లిన

మలయ మారుతములలో పిట్టల కువ కువారావములతో నిండిన పరిసరాల వర్ణన
ఆహ్లాద భరితమైనది.
4)'స్వరోచి ప్రభువు ,తన సతులతో గూడి , సలిపిన విహారములు ,
"మసృణ బిసాహార మాంసల హంసికా :::
సంసదా సార కాసార తటుల...."
ఇది ,అల్లసాని పెద్దన 'మను చరిత్రము 'లోనిది.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

పద్య రత్నము :::::
~~~~~~~~~
" కను పట్టె నొక చోట ఘన ఘనా ఘన రంగ, విద్యు న్నటీ నాట్యవిలసనములు :::
చూపట్టె నొక చాయ 'వాపికా జల జాత ,జాలనా చాల హంస వ్రజంబు :::
తల చూపె నొక వంక తరళ త్సేవంతి కా గంధి నీహార కరణ భరములు :::
పొడ సూపె నొక చక్కి పుష్పిత ఫల నీలి ,వంగ వాసిత శైత్య వైభవములు :::

" నెరసె నొక యెడ 'తామ్ర పర్ణీ 'జలార్ద్ర :::
చందనా చల పవమాన కందళములు :::
మొనసె నొక కడ సామి సంఫుల్ల మల్లి :::
పాటిల చంపకోత్పల ప్రౌఢిమములు ."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

0 Comments:

Post a Comment