పలుకులు >>>>>>
,,,,,,,,
1) విద్య ,విద్యార్ధి ,
విద్యాభిలాష , 'విద్యా వినయ సంపన్నతలు ',విద్యా వివేకములు

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1)అధ్యయనము,అధ్యాపకుడు ,అధ్యాపకులు
2) శోధన,పరిశోధన ,పరిశోధనాంశములు ,,,
శోధించుట, పరిశోధించుట ,,,
ఉదా// >>> "సైన్సులో అతను పరిశోధించు చున్నాడు." ,,,
"అల్లము, శొంఠి ,వాము లు శోధించును. అవి జీర్ణ శక్తిని పెంపొందించును."
3)చదువరి,చదువులు ,శాస్త్రములు,,,
శాస్త్ర అన్వేషకులు .

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 Comments:

Post a Comment