సామెతలు :::::

సామెతలు :::::
,,,,,,,,
1) ఊరుకున్న వాడే ఉత్తమ యోగి. :::
2)ఓనమాలే ఋక్కులు,ఒకటి రెండే అంకెలు.:::
3)కా గల కార్యం గంధర్వులే తీరుస్తారు. :::
4)కొండ అద్దమందు కొంచెమైఉండును.:::
5)కూసే గాడిద వచ్చి ,మేసే గాడిదను చెరిచిందట!:::

//////////////////////////////

6) ఉడుం పట్టు.( =పట్టు వదలడు.) :::
2)వాడు మల్ల యుద్ధంలో మేటి. వాడిది "భల్లూకం పట్టు." :::
3)కప్పల తక్కెడ . :::
4)కొంగ జపం .(=చేపల కోసమే!= 'నటన' ) :::
5) ఆ నాయకుడు ,"ఊసర వెల్లి "(లా రంగులు మార్చే రకం ,పదే పదే పార్టీలను మారుస్తూంటాడు.)
6)ఉడుత ఊపులకు మ్రానులు (పెద్ద కొమ్మలు మొదళ్ళు) ఊగుతాయా? :::
7)ఏనుగును చూచి కుక్కలు మొరిగినట్లు.:::
8)కుక్క తోక వంకర.::: 9)జింకకు కొమ్ములు బరువా?!!! :::
10)చేప పిల్లకు ఈత నేర్పాలా?!!!!!!

::::::::::::::::::::::::::::

0 Comments:

Post a Comment