సామెతలు :::::::::::
,,,,,,,,
1)స్వామి కార్యం,స్వ కార్యము ఒకేసారి ఫలించినవి. :::
2)"యథా రాజా ,తథా ప్రజా."
3)'ఆ ఇంటి యజమాని మాట వేద వాక్కు.' ;;;
4) ఆయన మాట 'శిలా శాసనం.' :::
5) అతని పలుకులు ,అందరికీ శిరో ధార్యములు.' :::
6)బాల గంగాధర తిలక్ ఆనతిని యావన్మందీ ,,తల దాల్చినారు.'
(= ఔదల దాల్చుట ,శిరసా వహించుట ) :::
7)బంగారానికి తావి(=సువాసన) అబ్బినట్లుగా ఉన్నది. :::
8)పూవు పుట్టగనే పరిమళిస్తుంది.:::
9)తామరాకు పైన నీటి బొట్టు వలె!( నిగ్రహము కలిగి,తటస్థముగా ఉండుట) :::
10) పూల చెండు లో దారము వలె (కలిసి మెలిసి,ఒదిగి ఉండుట) :::

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 Comments:

Post a Comment