చాణుక్యుని "నీతి దర్పణము "

రాజ్ఞి ధర్మిణి ధర్మిష్ఠా ః ,,,
పాపే పాపో,,,సమే సమా @హ
రాజాను మను వర్తంతే ,,,,
యధా రాజా ,,, తథా ప్రజా /.
.....................................................

0 Comments:

Post a Comment