సామెతలు >>>>>
,,,,,,,,,
1) అప్పళాచారి సన్నిధిలో అప శబ్దాలకు భయం లేదు. :::
2)అన్న దీక్షయే కానీ ,అక్షర దీక్ష లేదు.:::
3)అనుభవమే శాస్త్రం ,మాటలే మంత్రాలు.:::
4)అనగా అనగా రాగం .:::
5) 'అమరము 'నెమరుకు వస్తే ,కావ్యాల ఊసెందుకు?! :::

6)"అల్లమంటృ నాకు తలీదా?, బెల్లం లాగా పుల్లగా ఉంటుంది."
7)అసలే కోతి ,ఆపైన కల్లు తాగింది ,ఆ పిదప తేలు కుట్టింది. :::
8) "ఆ దారి ఎక్కడకు పోతుంది?" అంటే,
"ఎక్కడికీ పోదు,నేను పుట్టింది మొదలు ,ఇక్కడే ఉంది." అన్నట్లు.:::
9)'ఆడ లేక అంగణం (= స్టేజి) వంకర 'అన్నట్లు.:::
10)ఆరు నెలలు(ఆర్నెల్లు)సావాసం చేస్తే ,వారు వీరౌతారు. :::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

0 Comments:

Post a Comment