పలుకులు :::::

పలుకులు :::::
,,,,,,,,,
1)లిపి ,అక్షరము ,అక్కరము ,లెటర్సు
(>) అక్షరాలు,అక్షర పంక్తి ,అక్షర సముదాయములు,
లేఖనము,:::
లిఖించుట,వ్రాయుట ,రాయుట ,
(>) పిచ్చి గీతలు గీయుట ,బరుకుట ,
2)లేఖ =ఉత్తరము
3)బొమ్మ వేయుట ,ముగ్గు వేయుట
4)"వ్రాతలూ,కోతలూ పూర్తి చేసేటప్పటికి ఈ వేళ అయ్యింది.":::
రాత కోతలు ,'రాసినదే రాస్తూ,చదివిందే చదివి......
5) అచ్చు ,ముద్రణాక్షరములు ,వ్రాత ప్రతి :::

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
6)వ్రాయస గాడు,లేఖకుడు,లిపికారుడు ,
"కంపోజర్, రీడర్,రైటర్ "మున్నగునవి.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7) దస్తూరి ,చేతి వ్రాత ,స్వ దస్తూరీ ,
(వీలు నామా లో చేవ్రాలు చేశారు,):::
8)సంతకము,, సంతకములు ,చే వ్రాలు = సంతకము .
(>) "సిగ్నేచరు చేసి ఇచ్చి ,సిగ్నేచర్ల బుక్కు "

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"లలాట లిఖితము ", "నొసటి వ్రాలు ,నుదుటి రాత ,
' బ్రహ్మ రాత మార్చ తరమా?'
బ్రహ్మ రాత =ఓ పట్టాన అర్ధం కానట్టి 'హ్యాండ్ రైటింగ్ "

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
శిలాక్షరములు (మార్చ లేనిది.,వాని మాట తిరుగు లేని శిలాక్షరములే!" ):
నీటి మీది వ్రాతలు=నిలకడ లేని,నమ్మ దగని .
"స్వర్ణాక్షరముల"తో లిఖించ దగిన వారి జీవిత కథ ..." .

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 Comments:

Post a Comment