1)కాగితము,కాయితము ,పేపర్ ,పేపర్లు
పేజీ,పేజీలు ,పుట,పుటలు
((నుడులు::: " కాగితం పూల లాగా..."::: "కాగితప్పడవలు..."
'తాళ పత్రములు '
2)ఉలిపిరి కాగితము ,కార్బన్ పేపరు
3)ఆయిల్ పేపరు ,సిల్కు పేపరు
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 Comments:

Post a Comment