కొండలు ::::::::::పార్వతీ దేవి , పర్వత రాజ పుత్రి హైమవతి (= హిమ వంతుని పుత్రిక ) ,గిరిజా దేవి (= గిరి = అద్రి,కొండ ) ,అద్రిజ Bold

0 Comments:

Post a Comment