సూక్తి ముక్తావళి

"పృధివ్యాం్ , త్రీణి రత్నాణి ,
జల,మన్నం ,సుభాషితం ,
మూఢైః పాషాణ ఖండేషు
రత్న సంఖ్యా విధీయతే ."
( చాణక్యుని " నీతి దర్పణము ")
....................................................................

0 Comments:

Post a Comment