కల్పితము, కల్పనలు

పలుకులు :::
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1) అక్షరములు ,వర్ణములు ,లిపి ,
2) వర్ణ సంజ్ఞలు >>> మాతృకలు ,వ్రాలు :ఉదా// "ఈ ఉత్తరమునకు వెంటనే బదులివ్వండి। ,ఇట్లు ,... రుక్మిణి వ్రాలు " :::
మాతువూ , ధాతువూ (చూడుము ::: ప్రాచీన రత్న మాల ,అక్టోబర్ ,31 )>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


1)గ్రంధ రచన ,కృతి ,కావ్యము ,కబ్బము ,పుస్తకము=పొత్తము)
2) మాతృక ,మూలము , మూల ప్రతి , మూల గ్రంధము ,
మూలమునకు అనుకరణము ,మూలానువాదము ,ట్రాన్స్ లేషన్ ,వ్రాత ప్రతి,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
కార్బన్ కాపీ ,మక్కికి మక్కీ దించుట ",తు చ తప్పకుండా (=తు.చ./ )::: ఉన్నది ఉన్నట్లుగా రాసి పెట్టుట ,ముక్కస్య ముక్కానువాదము ,4)అనువదించుట ,అనుకరించుట ,5)స్వ కపోల కల్పితము, కల్పనలు,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1)కల్పనలు ,వర్ణనలు ,:::
(:::)ఉదా//"ఈ నవలలోని సన్నివేశాలు కేవలం కల్పితములు ,
అనుకోకుండా ఏవైనా మీకు తెలిసినవే అనిపిస్తే ,అవి కేవలము యాదృచ్ఛికములే!"
2)సాదృశ్యములు ,పోలి ఉండుట,
3)యదార్ధ గాధలు ,వాస్తవ గాధలు
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 Comments:

Post a Comment