కుడి,ఎడమలు

కుడి,ఎడమలు :::::::::::
,,,,,,,,,

గీ//"యతి విటుడు కాక పోవు టెట్లస్మదీయ
కావ్య 'శృంగార 'వర్ణనాకర్ణనమున :::
విటుడు యతి గాక పోరాదు వెస మదీయ
కావ్య వైరాగ్య వర్ణనాకర్ణనమున। "

('కవి కర్ణ రసాయనము ')
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 Comments:

Post a Comment