పలుకుల సామెతలు :::::

పలుకుల సామెతలు :::::
,,,,,,,,
1)చిలక పలుకులు .:::
2) కోకిల గొంతు(ఆమెది ,కమ్మగా గానంచేస్తుంది.) :::
3)గంధర్వ గానము . :::
4)గొంగళి పురుగు ,సీతాకోక చిలకలాగా మారినట్లు .:::
5)కస్తూరీ మృగములాగా ,
(తన బొడ్డులోనే సువాసనలను వెదజల్లే కస్తూరి ఉన్నప్పటికీ,
ఎక్కడో ఉన్నదా ఇకై,అన్వేషిస్తూ ,పరుగులు తీస్తూంటుంది.) :::
6)నాగు పాము పగలు పన్నెండేళ్ళు.... :::
7)గాడిద పాట ./గార్దభ స్వరం. :::
8)'వాడికేమి,"బంగారు పిచ్చిక " ,వాడి జీవితం వడ్డించిన విస్తరి. ':::
9)పికిలి పిట్ట(లాగా సన్నగా ఉన్నది.) :::
10) గోవు మా లక్ష్మి.(=గోవు మహా లక్ష్మి.) :::
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 Comments:

Post a Comment