పలుకులు

పలుకులు >>>>>>>
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1)పుస్తకము ,పుస్తకములు,గ్రంధము,గ్రంధములు,
ఉద్గ్రంధములు ,ఇతిహాసములు,పౌరాణిక గ్రంధములు ,
తాళ పత్ర గ్రంధమలు ,"కవిలె కట్టె లు "
వ్రాత ప్తతులు ,స్క్రిప్టు ,కాపీ ,కాపీలు ,,
చిత్తు ప్రతి ,సాపు ప్రతి , అసలు ,నకలు ప్రతి ,
(ఆధునిక రచనలు),పాఠ్య పుస్తకములు , గ్రంధావళి ,
ముద్రిత గ్రంధములు , అముద్రితములు ,మౌఖికములు ,
२) లైబ్రరీ ,పుస్తకాలయము ,గ్రంధాలయము
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
२))పుస్తక పఠనము,గ్రంధములను అధ్యయనము చేయుట
3)గ్రాంధికము , గ్రాంధిక భాష ,(~వాడుక భాష)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
(వాడుకలో )>>>>>>>>>>>>>>>>
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

'గ్రంధ సాంగుడు '(= కన్నింగ్ ఫెలో ) ,,,
'తెలివైన వాడివి,అంటూ ,కితాబునిచేరు।' ,,,
'మంచి వారు 'అని సర్టిఫికేటు నిచ్చేసారు।

////////////////////////////////////

0 Comments:

Post a Comment