పోతన ప్రకృతి పరిశీలన

కమలంబు లడుగంట -కమలాకరంబులు :::
కమల సంపూర్ణమై- కమఠ ,మత్స్య :::
కమల ఛదములకు -కమనీయముగ నుండె :::కల హంసా లలర,వి -కాసముగను :::
గర్జనల్ చెల రేగ -కప్ప లరచు చుండె :::
పరివేషములు దివిం-పరిడవిల్లె :::
నిట్లు ప్రావృట్కాల -మేపు మీరగ నుండ :::
బల రామ కృష్ణ ,గో-పాల సుతులు :::

కొండ గుహలందు చల్దులు-కుడుచుచుండి:::
రావులున్ ,మృదు ఘాసమిల్ - "హాయి"మేసి:::
దీప్తమగు దుగ్ధ సంపద-తృప్తి దీర :::
నిచ్చు చుండెను నవ్వర్ష -ఋతువునందు.:::
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
కమలములకు(-నీరు /తామర పూలకు ) నిలయము ఐనది 'సరస్సు :::
కమలఛదము- "చులువ"అనే పక్షి,
ఇది నీళ్ళలో బుడుంగున మునిగి ,చాలా దూరము ,లోపలే వెళ్ళి ,పైకి లేచు చుండును.
'కమల ఛదము ' బాతు పిల్ల కంటె చిన్న పరిమాణము(=సైజు)లో ఉండును.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
బమ్మెర పోతన ప్రకృతి పరిశీలన ku
'నిలువు టద్దములు ' ,ఈ పద్యములు.
వర్ష ఋతువు వర్ణనము ఇది.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

0 Comments:

Post a Comment