ఆకాశ రామన్న ఉత్తరం

పలుకుబళ్ళు:::
,,,,,,,,,,
1)కిల్టాశు =చీటి:::
2)ఆకాశ రామన్న ఉత్తరం =సంతకం లేకుండా ,అజ్ఞాత వ్యక్తి రాసే ఉత్తరము.
3)ఆకాశ రామన్న అర్జీలు = సంతకం లేని ఉత్తరములు
4)పుక్కిటి పురాణము ,=ఆకాశ పంచాంగము /
లోకాభి రామాయణము/పోచికోలు కబుర్లు/
చెప్పుగో దగిన విశేషాలు గానీ,విషయాలు గానీ లేని కబుర్లు.
5)అమ్మలక్కల ముచ్చట్లు = స్త్రీలు
ఒకచోట కూడి చెప్పుకునే కబుర్లు
6)అచ్చట్లు ముచ్చట్లు
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1)చెవులు కొరుకు కొనుట:::
కర్ణే జవుడు= గుస గుసలు ఆడే వాడు =
కొండేల మారి (చాడీలు చెప్పుట,
కొండెములు చెప్పుట):::
2)నాలుక కొరుక్కొనుట = 'పొర పాటు 'తెలుసుకొని,.../
3)నాలిక పై బీజాక్షరములు =విద్య అనుగ్రహము లభించుట :::
4)"నన్ను అంత మాట క్రూరంగా అన్నవు !అది నాలుకా? తాటి బద్దా?" :::
5)నరం లేని నాలుక ,ఎన్నైనా మాట్లాడును.":::
6)పుల్ల విరుపు మాటలు /సూటీ పోటీ మాటలు :::
'పుల్ల విరిచి పొయ్యిలొ బెట్టినట్లుగా మాట్లాడుట ,నిక్కచ్చిగా...../
7)కర్ణ కఠోరముగ = విన సొంపు లేని స్వరము/(పాట పాడుట)
8)"విన సొంపైన సంగీతము "
వీనులకు విందైన సంగీతము :::
'చెవులకి ఇంపుగా మాట్లాడుట '
9) కన్నుల పండుగ /కన్నుల పండువుగా /నయన పర్వము /
నేత్ర పర్వముగా /నయనాభిషేకము /నయన మనోహరముగా
10)కన్నుల ముత్యములు =ఆనంద బాష్పములు :::
ఆనందాశ్రువులు /
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 Comments:

Post a Comment