బ్రహ్మర్షి

పలుకులు ::::::
::::::::::
1)బ్రహ్మ దేవుడు= =చతుర్ముఖుడు ,
విరించి ,విధాత ,బ్రహ్మ భార్య "
సరస్వతీ దేవి.
బ్రమ ,విష్ణు ,పరమేశులు త్రిమూర్తులు
2) బ్ర హ్మ జ్ఞానము :::బ్రహ్మ జ్ఞాని :::
3) బ్రహ్మర్షి:::
4)బ్రాహ్మీ ముహూర్తము :::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::
5)"అహం బ్రహాస్మి!"
6)"ఆనందో బ్రహ్మ!!!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::
1)"వాడికి 'బ్రహ్మ చెవుడు.'
2)'బొమ్మ జెముడు చెట్టు ' ,'బ్రహ్మ దండి చెట్టు '
3)"బ్రహ్మ కమలము "పూవులు .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

0 Comments:

Post a Comment