సామెతలు

సామెతలు :::
,,,,,,,,,,
1) భోజుని వంటి రాజు ఉంటే,కాళి దాసు వంటి కవి అప్పుడే పుడతాడు.
2) కట్టిన ఇంటికి 'వంకలు '(=పణుకులు) చెప్పే వారు వెయ్యి మంది.
3)ఇల్లు కట్టి చూడు,పెళ్ళి చేసి చూడు.
4)ఇంటి కంటె గుడి పదిలం.
5)ఇంటి కొక పూవు,ఈశ్వరుడికి దండ.
6)ఇంటింటి రామాయణము.
7)ఇంట్లో పిల్లి,వీధిలో పులి.
8)తిన్న ఇంటి వాసాలను లెక్క పెట్టినట్లుగా!
9)ఇంటికి ఒకటే సింహ ద్వారము.
10)"మీ ఇంట్లో తిని,మా ఇంట్లో చెయ్యి కడుక్కోమని "అన్నట్లు.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 Comments:

Post a Comment