ఊరక రారు మహాత్ములు

పోతన మహా కవి,"శ్రీ మద్భాగవతము "లోని
అలతి అలతి పదములలో తెలుగు పదముల శోభలు ,ఇవి!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
వసు దేవుడు ,"గర్గ మహర్షి"ని వ్రేపల్లెకు పంపెను.
అచ్చట నందుడు ఆ మునివర్యునికి సత్కారములు చేసి ,ప్రశ్నించెను.
( గర్గ మహర్షి "శ్రీ కృష్ణుడు" అనీ,
"బల రాముడు"అనిన్నీ,
వారికి నామ కరణములు చేసిన భాగ్యశాలి! )
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
" ఊరక రారు మహాత్ములు :::
వారధముల ఇండ్ల కడకు వచ్చుట లెల్లన్ :::
కారణము మంగళములకు :::
నీ రాక శుభంబు మాకు నిజము ,మహాత్మా! "
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
తా// ::: "ఊరికే రారు గదా మహాత్ములు!
తమ వంటి వారు మా వంటి చిన్న వారి వద్దకు రావడమే
మాకు ఎన్నో శుభములను కలిగించును.
మీ రాక మాకు నిజముగానే శుభ దాయకము,మహాత్మా! "
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 Comments:

Post a Comment