భావ వ్యక్తీ కరణ

వాక్కు,మాటలు :::
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1)ఎలుగెత్తి చాటుట ,చాటించుట,
(చాటింపు వేయుట ,=దండోరా వేయుట),టముకు వేయుట)
2) కేక::: కేక వేయుట,కేకలు పెట్టుట ,గావు కేకలు, గావు కేకలు పెట్టి ,
పేడ బొబ్బ , పెడ బొబ్బలు పెట్టి ,
3)అరచుట ,అరిచి,'గట్టిగా అరిచాడు.'::'గాండ్రించి అరిచి.'
ఉదా:// "నువ్వు ఎంత అరిచి 'గీ'పెట్టినా ,ఒక్క బొమ్మ కూడా వేయను,"
అని ఆ విద్యార్ధిని , భీష్మించుకు కూర్చున్నది.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
4)తెలుపుట ,"తేట తెల్లముగా వివరించుట",వివరణాత్మకముగా చెప్పి ,"అన్నీ నాకే తెలుసుననే అహంభావము వాడికి." :::
5)వ్యక్త పరచుట ,వ్యక్తీకరణ,
భావ వ్యక్తీకరణ,
(అవ్యక్త భావము=మాటలతో చెప్ప లేనట్టి మనోజ్ఞ భావము.):::
భావ వ్యక్తీ కరణ,భావ వ్యక్తీకరణము :::
6)భావించుట,భావములు,
భావనా బలము ,
ఉదా:// "అన్యధా భావించ వలదు.",, "అలా భావించకండి ,మనము అందరమూ ఒక్కటే!" ,,తలచుట ,తలంపులు,తలపులు:::
"తలిచినదే తడవుగా ,చేసేసాడు/అనుకున్నదే తడవుగా...
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
7) నత్తి::: "నత్తి నత్తిగా మాట్లాడుతూ..." ,,,
తడ బడుతూ ,అడిగి,,తడబాటుతో అడిగి,
తొట్రు పడుతూ మాట్లాడుట ,,,
8)ముద్ద ముద్దగా మాట్లాడుతూన్న ,
ముద్ద మాటలు ,"వాని నాలుక మందము ,బండగా మాట్లాడుతాడు."
9) మృదు భాషణలు,సరస సల్లాపములు ఆడుట ,కేరింతలు కొట్టుట,
"సన్నాయి నొక్కులు నొక్కుట"
10)సన్న సన్నగా చీవాట్లు పెట్టుట:::
11)తిట్టుట ,అరచుట .....//
12)కబుర్లు ,ముచ్చట్లు ,ముచ్చట్లాడుట ,ముచ్చటలు పెట్టుకుని .....//
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 Comments:

Post a Comment