పాయసము = తిరు గణీ మధు , తిరు పణ్యారము

పలుకులు :::
,,,,,,,,
1)భోజనము,భోజనాదికములు ,భోజనానంతరము తాంబూల సేవనము,
2)ఆహారము,ఆహార సముపార్జనము,
::: ఆహార వ్యవహారములు ,ఆహారాన్వేషణ,
3)విందు, విందు భోజనములు,పెళ్ళి వారి విందు,
"పప్పన్నము ఎప్పుడు పెడతావు?"
(=పెళ్ళి ఎప్పుడు చేసు కుంటావు?):::
4) పప్పు,ధప్పళము, నవ కాయ
పిండి వంటలు,షడ్రసోపేత భోజనము/విందు ,(షడ్రుచులు),
5)"భోజనము అమృతోపమానంగా ఉన్నది."
6)ప్రసాదము,దేవుని నైవేద్యము,
అవసర నైవేద్యము ,మహా నైవేద్యము ,::
తిరు పణ్యారము= శ్రీ విష్ణు మూర్తికి ఒసగే నైవేద్యము. క్షీరాన్నము,పాయసము,పాలన్నము,
పాల పాయసము,పాయసాన్నము::: పొంగలి.
7)పొంగలి ,కట్టె పొంగలి ,కిచిడి
8)గోరు ముద్దలు పిల్లలకు తినిపించుట.
9) = పాయసము = తిరు గణీ మధు
10)మధురాన్నము,మధు భక్ష్యములు,
భక్ష్యములు ,భోజ్యములు
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
11) కూడు,తిండి, తిండీ తిప్పలు,
12)(చలివేంద్రము=వేసవి కాలములో బాటసారులకు మంచి నీళ్ళు ఇచ్చు సెంటర్),:::
చల్ది అన్నము,
చద్దన్నం మూట,చద్ది మూట,
13)పెరుగన్నము,పెరుగన్నం మూట,దధ్యన్నము :::దద్ధోజనము,పులిహార
14)టిఫిన్ చేయట =అల్పాహారము తినుట,
పార్టీ ఇచ్చుట, తేనీటి విందు,::: అల్పాహార విందు :::
15)బ్రేక్ ఫాస్టు,లంచ్ ,డిన్నరు.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 Comments:

Post a Comment