ప్రొవెర్బ్స్

1)రమాపతే!సీతా పతే!పొద్దున లేస్తే,పొట్టదే చింత!
2)రసం ముదిరితే రాగం,పాకం ముదిరితే పాట.
3)" రహస్యం! వడ్ల గింజలో బియ్యపు గింజ!"
4)"సంద్రంలో అలలు అణిగాక,స్నానం
చేస్తాను!"అన్నాడట.
5)సముద్రంలో కాకి రెట్ట చందం.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
6)"పూజా పునస్కారాలు లేక ఇల్లాగ బూజెక్కి ఉన్నాను గానీ,
నైవేద్యం పెట్టు!నా మహిమలు
చూపిస్తాను!"అన్నాడంట.
7)పైన పటారం ,లోన లొటరం .
8)"అరుంధతీ,గిరుంధతీ అగుపడటం లేదు గానీ,
ఆరు నూరుల అప్పు మాత్రం కనపడుతూన్నది."
9)అయ్య సామెల్లా ఇంట్లో మాత్రమే!
10)మహారాజు గారని మనవి చేయ బోతే ,
మరి రెండు (కొరడా దెబ్బలు) వడ్డించ మన్నారంట!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 Comments:

Post a Comment