పదములు,జాతీయములు

పదములు,జాతీయములు :::
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1)ఘుణాక్షర న్యాయము= నుసి పురుగు ,కాండమును తొలిచినప్పుడు,
ఆ రూపంలో అనుకోని రీతిలో ,అక్షరముగా ప్రత్యక్షమగుట.
(ఒక పనిని చేస్తూ ఉండగా,అనుకోని తీరులో వేరే పనులు కూడా పూర్తి అగుట.)
2)జల కతక రేణు న్యాయము= చిల్ల గింజ వంటి దినుసులను వేసి,
తేట నీటిని సాధించి త్రాగుదురు.
అలాగే,అభ్యాసము,కృషి వలన,మనిషి విద్యా,విజ్ఞానములను ఆర్జిస్తాడు.
3)యధా సంఖ్య న్యాయము= క్రమ పద్ధతిలో,వరుసగా నేర్చుకోవాలి.
::: ("అన్న ప్రాసన నాడే ఆవకాయ పెడ్తున్నట్లు.")
4)విద్య లేని వాడు వింత పశువు.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
5)అన్న(అన్నము)దీక్షయే కాని,అక్షర దీక్ష లేదు.
6) "అ,ఆ"లు రావు,గానీ అగ్ర తాంబూలం మాత్రం కావాలి.
7)చదువు చారెడు ,బలపములు
దోసెడు.
8_చదవేస్తే ఉన్న మతి పోయిందంట.
9)చదవా లేదు,మరువా లేదు.
10)తెలిసే వరకు బ్రహ్మ విద్య,తెలిసిన తర్వాత కూసు విద్య.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 Comments:

Post a Comment