ఏనుగు, గాడిద

)"గాడిద గుడ్డు.",,='గరం '' మసాలా!'. :::(అసంభవము):::
2)గాడిద బరువు ',(అతిగా బాధ్యతలు) మోయుట.:;;;/=మోత.:::
3)గాడిద గత్తర:::(చాలా గోల.)
..................................
4)గజ కర్ణం.(సదా కదులుతూ ఉండేది.):::
5)గున్నకు గున్న.(బొద్దుగా,ముద్దుగా ఉన్న పిల్లలు):::
(గున్న ఏనుగు=ఏనుగు పిల్ల):::
6)గాడిదకు గడ్డి వేసి,ఆవును "పాలు ఇమ్మన్న"ట్లు.
7)గాడిదకు భోగి పళ్ళు పోస్తే, బూడిద లో పొర్లిందట్.... (వృధా)...
8)గుడ్డెద్దు (గుడ్డి ఎద్దు)చేలో పడ్డట్టు. :::
9)గుడ్డివాళ్ళు నలుగురు,ఏనుగు కొలతలు తీసినట్టు. ;;;
10)ఏనుగు పాడి (=పాలు/పాడి సంపద సమృధ్ధిగా ఉండుట)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

11)ఏనుగు దాహము.(అత్యాశ).:::
12)హస్తి మశకాంతరము.
=(ఏనుగుకూ,దోమకూ ఉన్నంత భేదము ).
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
13)ఏనుగు కాళ్ళు/బోద కాళ్ళు. ......
14)కరి (ఏనుగు)మ్రింగిన వెలగ పండు.(లోన ఏమి లేకుంట.)......
...................................
15)గజ కర్ణుడు(పెద్ద చెవులు కల వాడు.)/చేట చెవులు.
16)ఏనుగు తిండి.(అతి తిండి).....
17) గజ కర్ణ ,గో కర్ణ ,టక్కు టమార విద్యలు.
(చిట్టి మోసాలు./సర్వమూ తెలసినట్లుగా)..
:::::::::::::::::::::::::::::::::::

0 Comments:

Post a Comment