గురువు

గురువు :::
,,,,,,,,,,,,
1) "ఆచార్య దేవో భవ!" (తైత్తిరీయం )

2) "ఆచార్యవాన్ పురుషో వేద!" (ఛాందోగ్యోపనిషత్ )

3)'గు 'శబ్ద స్త్వంధ కారాభ్యో: 'రు 'శబ్ద స్తన్నిరోధక :::
అంధకార నిరోధిత్వాద్గురు రిత్య భిధీయతే!"
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
గు=అజ్ఞానము :::
రు= ఆ అజ్ఞానమనే అంధ కారమును తొలగించువాడు :::
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
"అజ్ఞానాంధస్య లోకస్య జ్ఞానాంజ్జన శలాకయా :::
చక్షు రున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః :::

"'అజ్ఞానమును తొలగించి,జ్ఞానము 'అనే
అంజనమును పూసి,కన్నులను తెరిపించే వాడే 'గురువు '."
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
"గురు ర్బ్రహ్మ!
గురుర్విష్ణో
గురుదేవో మహేశ్వరః
గురు స్సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ
తస్మై శ్రీ గురవే నమః ! "
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 Comments:

Post a Comment