మధురా నగరము

మధురా నగరము ::::::
,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"గగనోన్నతంబులై-కనక కవాట స్ఫ:::
టిక మయ ద్వార కు-ట్టిమ వితర్ది :::
చంద్ర శాలా గవా-క్ష ప్రపాట్టాంతః పు:::
రంబులు గల భవ-నంబుల,రధ:::
గజ ఘోటక,భట దు-ర్గముల గాంచుచు వాద్య:::
నిక్వణంబులు విని- నివ్వెర బడి:::
పరిఖలుం ,బురుజులుం-పడగలుం ,గోపురం:::
బులు,ధనంబులు,ధాన్య-ములను జూచి::: "

"రత్నముల కొణిగల మయూ-రముల గాంచి:::
మాధురీ పూర్ణమైన దీ- 'మధుర 'యనుచు :::
మాటి మాటికి నిద్దియ-మానుషమని:::
ముచ్చటించుచు జను చుండ్రి-ముందు జూడ."
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

బల రామ కృష్ణులు మధురా నగరమును తిలకిస్తూ,
అబ్బుర పడుచూ ,వర్ణించు కొనిరి.

ఈ "సీస ,గీత "పద్యములు ,పోతనార్యుని విరచితము.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ముఖ్య పదముల అర్ధములు ::::::
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1)వితర్ది=అరుగు :::
2కవాటము=తలుపు:::గవాక్షము=కిటికీ
3)చంద్ర శాల= పై అంతస్థు :::
4)ప్రపా= పందిరి:::
5) కుట్టిమము=రాతి కట్టడపు నేల గల పెద్ద హాలు :::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

0 Comments:

Post a Comment