చర్చించుట

పలుకులు::::::
,,,,,,,,,,,,,
1)"పలికితే ముత్యాలు రాలుతాయా?" (= మిత భాషి):::
2)వాగుడు కాయ ,వస పిట్ట (ఎక్కువగా మాట్లాడే వారు):::
3)ద్వి భాషి ,దుబాసీ,బహు భాషా వేత్త ,
4)ప్రశ్న ::: ప్రశ్నలు వేయుట, ప్రశ్నించుట, ప్రశ్నార్ధకములు ,
5)పృచ్ఛకులు=ప్రశ్నించే వాళ్ళు:::
6)జవాబు:::"అది ప్రశ్న, ఇది జవాబు." :::, సమాధానము ,ఆన్సర్ ,బదులు ఇచ్చుట,బదులు పలికి ,
7)అడుగుట ,కోరుట ,,,'కోరికల కోరుట,'।
"అడిగిందే తడవుగా ,భక్తులకు వరములను ఇచ్చే దేవుడు"

8)చిలక పలుకులు వల్లించుట =ఎదుటి వ్యక్తి చెప్పింది చెప్పినట్లుగా పలుకుట.:::
9)వాదన,వాదించుట,తర్కము,తర్కించుట ,తర్క వితర్కములు,
మొండి వాదన ,మొండిగా వాదించుట ,
వాద ప్రతి వాదములు,వాగ్వాదములు,వాగ్విలాసములు,:::
చర్చలు,చర్చించుట ,చర్చా వేదిక :::
10)చమత్కరించుట,చమత్కారములు
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 Comments:

Post a Comment