మయూరుడు,"సూర్య శతకము"

మయూరుడు (1400 సంవత్సరముల క్రితము)
రచించిన "సూర్య శతకము"నకు :::
శ్రీ దాసు శ్రీ రాములు" (1846 -1908)
తెలుగులో లావణ్య పదానువాదము చేసారు.

శ్రీ దాసు శ్రీ రాములు గారి
ఆంధ్రీకరణలో ఒక పద్యము ఇది!


" వెలుగొకడే కనుం గవయి ,పేర్చు జగత్త్రయి నల్వ నాల్గు మో:::
ముల నుతి కెక్కి,పంచమసుభూతము నా దగి యారు కార్ల ని :::
చ్చలు పలు రీతుల న్నెగడి సప్తముని 'స్తుతి ' నష్ట దిగ్రతిన్ :::
బొలయు నవార్క దీ ధితులు,నూరు పదుల్ శుభ శోభ మీ కిడున్. "

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ఒకటే వెలుగై,,
రెండు కళ్ళకు చూపులను ఇస్తూ ,,
మూడు జగత్తులలోనూ నిండి ఉండి,,,
నాలుగు మోములు గలిగిన బ్రహ్మ చేత స్తుతించ బడుతూ ,,,
ఐదు భూతములలో వ్యాపించి,,,
ఆరు ఋతువులను కలిగిస్తూ,,,
ఏడుగురు ఋషుల పొగడ్తలను స్వీకరిస్తూ ,,,
ఎనిమిది దిక్కులను(తన 'నవ '=)
తొమ్మిది కాంతులతో వెలిగించే,
సూర్య దేవుని సహస్ర కిరణములు మీకు శుభములను కలిగించును గాక! "

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

0 Comments:

Post a Comment