రామ రాజ భూషణుని వర్ణన

రామ రాజ భూషణుని వర్ణన :::
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

చిగురు కెంగేలు సాచె రసాల వల్లరి :::
తేటి చూపుల చూచె తిలక లతిక :::
పిక గీతి పాడి, చూపె ప్రియాళు లత పల్కె :::
కర భాషల కర్ణికార శాఖ :::
ముఖ రక్తి నింపె నింపు గల సంపగి కొమ్మ:::
వన్నెగా నగియె లే(లేత) పొన్న తీగె :::
సురభిళశ్వసనంబు వెరపె సింధుక వల్లి :::
గ్రుచ్చె తావులు సోక క్రోవి రెమ్మ :::


ఆత్మ రుచిరో పచారంబు లధిక కల్ప :::
కంబునకు,తత్త దామోద గరిమ బెనుప :::
నంగనా నిత్య కలిత దోహద విశేష :::
సన్నుతాచారముల సడి సన్న కతన .
::::::::::::::::::::::::::::::::::
వృక్ష దోహదములు"గా
రమణీ మణుల సున్నిత చర్యలు ,
ప్రకృతికి గిలిగింతలు.
సృజనాత్మ కతలను ,పరిఢవిల్లజేసే ,
ఈ మనోజ్ఞ కల్పనలతో ,
మన కవుల ఘంటములు,
సారస్వత స్వర్ణ ద్వార బంధమునకు ,పూల తోరణము లను కట్టి,
రసజ్ఞ హృదయాలకు "స్వాగతములు"పలుకు చున్నవి.

::::::::::::::::::::::::::::::::::

0 Comments:

Post a Comment