పలుకులు ::::::
,,,,,,,,,
1)మాటలు,పలుకులు,భాషణలు,సంభాషణలు :::
2)పలుకుట,పలికించుట,మాట్లాడుట
ఉదా://"పలికెడిది భాగవతమట!,,
పలికించెడివాడు రామభద్రుండట...."
"పలుకే బంగారము."
3)అనుట, అన్నది/అన్నాడు/అన్నారు
ఉన్న మాటే అన్నాను." /"అనీ,అనిపించుకోరా!ఓఅత్త గారా! అని..."/
'అదన్న మాట సంగతి!' /
"అలాగని నేను అన్నానా?,చెప్పండి!"?
"ఏదో పెద్ద వాణ్ణి ,ఓ మాట అన్నా తప్పు లేదు."
4)ఉక్తి ,ఉక్తి వైచిత్రి :::/
సూక్తి ,సూక్తులు ,సూక్తి ముక్తావళి ,/
పునరుక్తి=చెప్పిన దానిని మళ్ళీ చెప్పుట/
5)చెప్పుట,చెప్పేసి ,చెప్పుకుని, /చెప్పాడు,చెప్పింది,చెప్పారు ,
6)"పలికించిన చిలక" ,మాట్లాడించి, చెప్పించి
ఉదా:// "ఒకరి చేత చెప్పించుకునే రకాన్ని కాను నేను!" /
కథను చెప్పించి/ "కథ చెప్పే దాకా ఊరుకోలేదు."///
"అనగానే సరా? అన్న మాటలను నిరూపించి ,చూపించండి."

0 Comments:

Post a Comment