సామెతలు ,పలుకు బడులు

సామెతలు ,పలుకు బడులు :::
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1) "ఈ చెవిని విని,ఆ చెవిలో(నుండి) వదిలేయాలి."
2)"'కర్ణా కర్ణిగా వినీ ,ఆ విన్నది నీకు చెప్పాను."
3)చెవిని (=చెవిలో) ఇల్లు కట్టి ,పోరుట.(=చెప్పదలుచుకున్న విషయాన్ని ,
ఎదుటి వారి మనసుకు ఎక్కే దాకా ,విడువకుండా చెప్పుట)
4)'నువ్వు చెప్పినవన్నీ నమ్మడానికి నేనీమైనా "చెవిలో
పువ్వు "పెట్టుకుని కనిపిస్తున్నానా?'
5)చెవిలో గుస గుసలు (=రహస్యాలు)
6)'చెవులు మూసి,చేతి కిస్తా!'
(=బాగా తన్నుట)
7)చెవిటి వాని ముందు శంకు (=శంఖము) ఊదినట్లు .
8)చెవులు పట్టి ఆడించుట.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1)చెవులు మెలి పెట్టుట.(=ధాష్ఠీకము)
2) చెవుల పిల్లి=కుందేలు.
3)"నీకు ప్రమోషన్ వచ్చిందనీ మాట నాకు
"చెవుల పండుగ"గా ఉన్నది.(/"వీనుల విందు")
4)"చెవులు కొరుక్కొంటున్నారు," ఏమిటో,ఆ రహస్యాలు?,
కాస్త మా చెవిలో కూడా వేయొచ్చును కదా!."
(/చెవులు కరచుట)
5)చెవిలో సొంఠి కొమ్ము ఊదుట. (=పరుషంగా ,కటువుగా మాట్లాడుట)
6)కర్ణేజవుడు=కొండెములను,చాడీలను చెప్పే వాడు.
7)కర్ణా కర్ణిగా వినుట=పుకార్లు మున్నగునవి.
8).వింటి నారిని పార్ధ సారధి
"ఆ కర్ణాంతము" లాగి,సంధించెను.
9)కర్ణ రసాయనము=చెవులకు ఇంపైనది.
10)శ్రుత పాండిత్యము =కేవలము వినుట తోడనే ,పట్టు బడిన విద్య.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1) శ్రోత =వినేవాడు.
2) వినికిడి,("అతణ్ణే నాయకునిగా ఎన్నుకుంటున్నారని 'వినికిడీ .")
3)"ఈ పురాణ గాధలను"విన్నా,కనినా' పుణ్యము లభిస్తుంది."
/'విన్న వారూ ,కన్న వారూ తరిస్తారు.'.
4)"ఇలాంటి వింతలూ,విడ్డూరాలనూ ఎన్నడైనా విన్నామా!కన్నామా!"
5)"విన్నారా,కనుగొన్నారా?"
6) "ఫ్లైయింగు సాసర్లూ అనేవి ఉంటాయని 'విన్న వాళ్ళే గాని ,చూసిన (/కన్న వాళ్ళు)లేరు."
7)'విన్నది విన్నట్లుగా చెప్పూట.'
8)"నా మాట విను!" (= ఆచరించు/పాటించు! )
9)అధికారులకు 'విన్న వించుకొనుట.'
10)వినతి, 'వినతి పత్రము 'ను సమర్పించుకొనుట.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1)'శ్రీకారములాంటి చెవులు.
2)చెవుల పోగులు ,చెవి కుండలాలు .
3)కర్ణ భూషణాలు.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 Comments:

Post a Comment