చేతి రాత


1)అక్షరాభ్యాసము :::
2)"ఓం నమశ్శివాయ!" :::
3) మంచి పనికి శ్రీకారము చుట్టుట :::
4) అక్షరమే పరబ్రహ్మ!" :::
5) "ఓం కారమిత్యేకాక్షరం ." :::
6)మేలు బంతి = 'కాపీ బుక్కు 'లో విద్యార్ధి చూచి రాసి,నేర్చుకోవడానికై ,
మొదటి పంక్తి అక్షరముల వరుస :::
7)గుంట ఓనమాలు = నేలపై న అక్షరములను దిద్దించుట .:::
(మొదటి మెట్టు పైన ఉండుట,ప్రారంభ దశ):::
8)ఒజ్జల బంతి =గురువుల ఒరవడి పంక్తి :::
9)డొక్క శుద్ధి కల వాడు= బాగా విద్యలు తెలిసిన వాడు.:::
10)గుండ్రని అక్షరములు ,
"ఆమె చేతి వ్రాత 'ముత్యముల కోవ.'/ముత్యాల క్రోవ:::
11)" వాడి చేతిరాత 'బ్రహ్మ రాత 'అసలు అర్ధము కాదు.":::/
అతడు రాసినది,కోడి గెలికినట్లుగా ఉన్నది.":::/తిక్కిరి బిక్కిరి రాత

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 Comments:

Post a Comment