వృక్ష దోహదములు :::

వృక్ష దోహదములు :::
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
స్త్రీల స్పర్శ వలన చెట్లు పూయునని ,
లోక ప్రసిద్ధ మృదు అభిప్రాయము.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

:అశోకశ్చరణాహత్యా, వకుళో ముఖ సీధునా:::
ఆలింగనాత్ కురువకః ,తిలకో వీక్షణేన చ :::
కర స్పర్శేన మాకందో,ముఖ రాగేణ చంపకః:::
సల్లాపతః కర్ణికార,స్సింధు వారో ముఖానిలాత్ :::
గీత్యా ప్రియాళుర్నితరాం న మేరు ర్హసితే న చ ."

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

అశోక వృక్షము పాద తాడనము చేతను;
పొగడ చెట్టు ఉమ్మి ఊయుటను;
ఎర్ర (పూల)గోరింట రమణుల కౌగిలి వలన;
తిలక వృక్షము పద్మ నయనల చూపుల చేతను;
మామిడి చెట్లు అతివల చేతి స్పర్శ తోటి;
సంపెంగ చెట్లు వనితల ముఖ రాగము తోడను;
కొండ గోగు చెట్టు(=కర్ణికారము)విలాసినుల సల్లాపములచే;
వావిలి చెట్టు మహిళల ముఖ శ్వాసలతోటి;
ప్రేంఖణము పాదపము;
సుర పొన్న నవ్వుల వలన (బాగుగా) పుష్పించును.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

0 Comments:

Post a Comment