నానుడి

నానుడి :::
,,,,,,,

1) నారు,నీరు,నోరు ,ఉంటే ఏ రాజ్యంలో ఉన్నా ఒకటే!:::
2)నిండు కుండ తొణకదు.:::
3)నాదముంటే గంట,వాదముంటే తంటా!:::
4)"తూటు"పేరే చిల్లి.(అల్పజ్ఞాని ,తనకే అంతా తెలుసునన్నట్లు ).
5)బండ మీది రాత.=శిలా శాసనం./వేద వాక్కు/
తిరుగు లేని మాట("ఆయన మాట ఇస్తే అక్షరశః "ముమ్మాటికీ నెర వేరుస్తాడు.")
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
6)నూరు పూసలకు ఒకటే కొలికి .
(కొలికి పూస"=పూసల దండకు ఆఖరున ,ఒక పెద్ద పూసను దారంలోనికి ఎక్కిస్తారు ,
దాని వలన పూసలు జారకుండా ఉంటాయి,దండ పూర్తి ఔతుంది.)
7)పాతది పనికి రాదు,కొత్తది కొర గాదు.:::
8)ఎల్లయ్య, మల్లయ్య చదువు/అత్తెసరు చదువులు/
వానా కాలం చదువులు/'చాకలి పద్దులు రాసే టంత చదువు వస్తే చాలు!' నంటూ>
(=అక్షర పరి జ్ఞానము కొద్దిగా ఉంటే చాలున 'నుట.):::
9)బంగారు చెప్పులైనా కాళ్ళకే తొడుక్కోవాలి.:::
10)బెల్లం పారేసి,ఆకును నాకినట్లు.:::
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 Comments:

Post a Comment