గో వత్సములు

శ్రీ మద్భాగవతము ,(దశమ స్కంధము,185 పద్యము) ::::::
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"భాగీరధీ!గంగ!- భారతీ!మహా లక్ష్మి!
గౌతమీ!క్షీర సా-గర!శుభాంగి!

మందాకినీ!సర్వ-మంగళా!ధేనుకా!! :::
మంద మారుతి!శుభా-నంద!విమల!

కామ ధేనువ!సుర-భీ!మేఘ మాలికా!:::
చింతా మణీ!యంచు-చిత్ర ముగను

వేర్వేరు పేరుల-ప్రేమతో పిల్వగా:::
కడు దూరమున నున్న-కదుపు లపుడు

గీ // చెంగు చెంగున గంతు ల-చ్చెరువు గలుగ :::
వేయుచున్ వచ్చి,కృష్ణుని-చేతి ప్రీతి:::
నాకుచుండెను మురియు చా-నందముగగను:::
దాని కని, గోప సుతులు మో-దమును గొనిరి."

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ఈ ' సీసము ' ఛందస్సులోని పద్యము ,"పోతనామాత్యుని" అందమైన 'ఆంధ్రీకరణము '.
"కదుపులు " = గో వత్సములు ,లేగ దూడలు.::::::::
బాల కృష్ణుడు ,'చెంగు చెంగున ' గంతులేస్తూ ఆడు చున్న ఆవులను ,(తాను వాటికి పెట్టుకున్న ముద్దు పేరులతో )పిలుస్తూన్న "రమణీయ ఘట్టము "ఇది.)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 Comments:

Post a Comment