వెన్నెల నాట్యాలు

వెన్నెల నాట్యాలు ;;;;;;;;;;;;;;
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

1)  చిగురాకులలో వెన్నెల విందులు ;;; 
    ఆటల పాటల అలజడి,సందడి  ;;;
ఆహా! ఓహో! ఆహాహా !  ;;;
నేడే ! నేడే ! నేడే                          //

2)విశాల నీడలు ,రంగ వేదికలు  ;;;          
వెన్నెల జాడల  నాట్య హేలలు ! ;;;
అవిగో! అవిగో! అవిగో !                          //

3)తరు ,పైరులతో , చరా చరములతో ;;;
వెన్నెల  అభినయ హంగామాలు;;;
కని ,కన్ని మురిసెను సర్వ ప్రకృతి;;;
ఇదిగో ! ఇదిగో ! ఇదిగో !                          // 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

0 Comments:

Post a Comment