ఆహ్వానం

ఆహ్వానం  
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 


1) కోకిల పాట ,కోమల గానం - కోటీ చైత్రాలకు ఆహ్వానం!
     మిణుగురు తళుకు - చుక్కల బెళుకు
             మిన్న్ను వెన్నెలకు ఆహ్వానం !  


2)పాపల పలుకులు - బాల హుషారు 
               కిల కిల జగతి - చాల హుషారు


3) తూర్పు ప్రభాతం - తొలి తొలి వేకువ
               ఎల్ల జనులకు - చైతన్యాలకు 
                    ఎల్లలు ఎరుగని నిండు హుషారు ,,,
                         మెలకువలకు - ఇదె ఆహ్వానం!


  "పారా హుషార్! పారా హుషార్ 
               పారా హుషార్! తాషా మరప్పా! " 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

0 Comments:

Post a Comment