ఆకులు, పూవులు

 ఆకులు, పూవులు ;;;;
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
1)పలక మీద అచ్చులు
             పైడి మెరుపు పూవులు
వాన చినుకు హల్లులు
                     పుటల కొలను లందున 
పదములు, కావ్యమ్ముల
                     మిసిమి మిసిమి కలువలు     //


2) చదువు నేర్చు కుంటేను
                  చురుకు దనం కలుగుతుంది 
    అంధ విశ్వాసాలకు 
                  అడ్డు కట్ట పడుతుంది
  మూధ నమ్మకములకు 
                  ఇక మీదట ఆట కట్టు!              //  


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   

0 Comments:

Post a Comment