మరకత మణులు

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


మరకత మణులు :::
'''''''''''''


1) కిల కిల నవ్వులు , సందడులు ;;;
పిల్లలు, పాపలు
పుడమిని ముదముల సార్వ భౌములు! //


2)చిటి చిటి పలుకుల సిరి ముత్యం ;
ఆట పాటల ఆణి ముత్యము ;
పలుకుల వజ్రం,వైఢూర్యములు ;
కబురుల తొణుకును ,కెంపు నీలమ్ములు //

3)ముచ్చటలన్నీ మాణిక్యములు ;
బొమ్మలాటలలొ మరకత రాసులు ;

అల్లిన కథలు ,పచ్చలు,పగడాల్
చిలిపి చూపులే మెరిసే మణులు //

4) మా పాపాయి నడకలె నాట్యాలు ;
ఇలలో కౌస్తుభ , చూడా మణులు ;
కనుకనె కృష్ణుడు దిగి వచ్చాడు ;
క్రీడా మయమగు నీ భువి సర్వం! //

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

0 Comments:

Post a Comment