చదువు ముందు ( 9 )

చదువు ముందు ( 9 )

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1)నుడులకు బడలిక తగ్గాలి ;;;

"బరులకు" మత్తులు వీడాలి ;;;

అచ్చుల, హల్లుల జంట నడకలో ;;;

కథలకు కదలిక పుట్టాలి ! ;;;


2) ఏ - బీ-సీ -లను భట్టీ పట్టీ ;;;

గణితం ముక్కును పిండాలి ;;;

సైన్సుకు ఒద్దిక నేర్పాలి ;;;

శాస్త్రాలను దారికి తేవాలి ;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

0 Comments:

Post a Comment