అచ్చట,ముచ్చట (10)

అచ్చట,ముచ్చట (10)

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
1)విద్య అందరి సొత్తు ;;;

అందుకే చేయాలి ;;;

అక్షరాలతొ పొత్తు ;;;

అవనిలో అందరము! ;;; //


2)అలసటన్నది లేక,;;;

అక్షరాలను ;;;

" భావ , శిల్పాలు" చేద్దాము ;;;

కను విందు చేద్దాము //

3) అచ్చులన్నీ కాంతి రేఖలుగ మారాలి ;;;

హల్లులన్నీ 'శాంతి లేఖలు 'గ నవ్వాలి ;;;

విద్య మేఘము పైన ;;;

విజ్ఞాన వల్లరి :మెరిసేటి మెరుపులు //

0 Comments:

Post a Comment