ఇది ఏమి వింత!

ఇది ఏమి వింత!

;;;;;;;;;;;;;;

1) పుప్పొడులు చల్లుతూ - పచ్చికల దొర్లుతూ ;;;

గోపాలకులతో కూడి - గోవిందుడిటు వచ్చి ;;;

పిల్లం గ్రో వూదుతూ - అందరితొ ఆడేను ;;;

ఇది ఏమి వింత! ;;; 2

2)పద్మ నాభుడు తాను - పూల ;;;తనివార ఆడేను - బృందా వనములోన ;;;

ఇది ఏమి వింత! ;;;2

3) భూదేవి పతి యయ్యు - మన్ను తిని మై నలది ;;;

పచ్చికల దొర్లాడు - నిది ఏమి వింత! ;;;

4) సాందీపనీ ముని వర్యునీ - వద్ద బుద్ధిగా పాఠాలు ;;;

భట్టియము వేయు - నిది ఏమి వింత!
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

0 Comments:

Post a Comment