వెన్నెల రేడా!

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;వెన్నెల రేడా! ;;

''''''''''


ఉయ్యాలోయ్! ఉయ్యాల!
అట్ల తద్దెకూ ఉయ్యాల!
కొమ్మల కట్టెను మా మామయ్య //

2)పిల్లల మెల్లా ఊగెదము
మెల్ల మెల్లగా , నెమ్మదిగా!
ఆనక అటుపై - జోరు జోరుగా , మహా జోరుగా //


3)"అట్ల తద్దెకీ "ఆరట్లు"
ఆరూ ,ఏడు చట్నీ వేయి!
రుచి పసందు! మెసవెదము!" //

4) మర్రి ఊడలలొ - కూర్చో! జాబిలి!
నిన్నూపెదము ,మేమంతా!

నీ నవ్వుల పున్నమి డోలలలోన ;
నిఖిల విశ్వమును ఊగించుమయా!
ఆ డ్యూటీ నీదే! వెన్నెల రేడా!
ఓ చందురుడా! //

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

0 Comments:

Post a Comment