ATa paTTu

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "ఆట పట్టు " (విన్నపములు) ;;;;;
'''''''''''''''''''''''''

1) ముద్దుల మూటలు - కట్టును మాటలు ;;;
వీనుల కింపగు చిన్నారి పాటలు ;;;
కొంగున కట్టును కిల కిలలు!;;;
చెంగున ఎగురును ;;
;అమ్మ, కొంగును పట్టును ;;;
మా "కొంగు బంగారం " వీడేనమ్మా! ;;; //


(2) తేనెల పట్టుల తుమ్మెద వీడే! ;;;
ఆట పాటల పరుగుల లేడి! ;;;
ఆనందాలకు " ఆట పట్టు" కద! ;;; //;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

0 Comments:

Post a Comment