వెలుగుల నవ్వులు

వెలుగుల నవ్వులు ;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

1) బాల బాలికల 
             కిల కిల నవ్వులు
   ఆటల పాటల 
                  సందడి  హేలలు         //
2) ఆహ్లాదాల కావ్య హేలలు
                    తేనెల జల్లులు 
  ప్రకృతి అంతా నవ రస భరితం                       //3) పిల్లల అల్లరి
               ఒసగిన వరములు
  పాల పుంతలు
           కొలిచిన   వరములు  

                        తొణికిస లాడిన దారులందున
                        మిల మిల తారలు నడిచినవి !           // 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   

0 Comments:

Post a Comment