కస్తూరి నామములే వరములు ( 8 )

కస్తూరి నామములే వరములు ( 8 ) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1)జంగిల్ లో ,పల్లెల్లో :::
అంత పెద్ద చెట్టు లెక్కి ;;;
నిక్కి,నిక్కి చూస్తావేం!?
ఉడుతా! చిరు ఉడుతా!//

2)బాదం చెట్టెక్కేసి,;;;
కొట్ట కొన కొమ్మల్లో ;;;
నక్కి,నక్కి ; నిక్కి,నిక్కి చూసేవు:
ఓ ఉడతా! :::
మిల మిల నీ చూపులను ;;;
మేం "చుక్కల"నుచు భ్రమిసేము!

3)నీ మూపునందు ముచ్చటైన ;;;
మూడు సొంపు గీతలు ;;;
శ్రీ రాములు ప్రేమ తోటి ;;;
వీపు నిమిరి, నీ కొసగిన ;;;
కస్తూరి నామ వరాలు అవి!

4)"మూడు చారలా?" ;;;
"కావ"వి!!! ;;;
నిష్కల్మష భక్తికి ;;;
"రామ రాజ్య రహ దారులు"!!! :::
బంగారు మల్లె పూ బాటలు!
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

0 Comments:

Post a Comment