జేజేలు

జేజేలు

'''''''''''''''''
1)బడి గంట మ్రోగింది

"బడి-గుడి" గంట మోగింది

పెను మత్తు దిగ దుడిచి

పరుగో! పరుగు!


2)పలక, బలపం పట్టి

మా గారాల పట్టి

విద్యల కోవెల వద్దకు

పరుగో! పరుగు!


3)'చెడును 'విస్మరించి:::

"మంచి" విస్తరించి :::

కృషితొ చేతులు కలిపి

ఎల్ల బాల , బాలికలు ;;;

మును ముందుకు సాగి పోవాలి!


4) "చదువుల తల్లి"కి సతతము :::

పిన్నలము,పెద్దలము

జేజేలను పలకాలి! :::

జోతలనొసంగాలి!
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

0 Comments:

Post a Comment