అమ్మ మెచ్చుకున్నది

అమ్మ మెచ్చుకున్నది !

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
1)పసిడి అక్షరములకు

గుడులు,దీర్ఘాలిచ్చి

పదము బొమ్మల కొలువు

చేద్దాము,చేద్దాము।


2)మిసిమి భావాలన్ని

మాలగా కూర్చేసి

వరుస, వరుసగ రాసి

చదివేము!వ్రాసేము!
3)"ఇంత చదివేసేను!

మా చిన్ని బాబు! "అని

అమ్మ నన్నెంతెంతొ

మెచ్చుకుని ,తీరాలి!
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

0 Comments:

Post a Comment