పండుగ! సంక్రాంతి పండుగ!

    పండుగ! సంక్రాంతి పండుగ! ''''''''''''''''''

(పల్లవి)'''''''' '''''' 1 పండుగ! పండుగ! సంకురాత్తిరి! ;;;
పసిడి పాత్రలు ఇవిగోనమ్మా! ;;;
పంచ భక్ష్య పరమాన్నములను ;;;
పులిహోరలను వండమ్మా! ;;; //  

2)కుంపటి పయిన గిన్నెను పెట్టి ;;;
బొగ్గుల కోసం భూమిని తవ్వగా ;;;
రత్నాల్ దొరికెను, రవ్వల మొగ్గా! ;;;  

3)గారెలు,బూరెలు,పిండి వంటలు ;;;
అమ్మ చేతిల్) గోరు ముద్దలు ;;;
సిసింద్రీల చిరు చిరు నవ్వులు ;;;
ముత్తెపు జల్లులు ,ఓ లమ్మీ! //

0 Comments:

Post a Comment